Çilleri

  • Çillertë ofrojën zgjidhje shumë efikase në ftohje/ngrohje për të gjitha llojet e objekteve komerciale dhe industrial duke sjell komoditet në lloj llojshmërin dhe variacion të ndryshëme.
  • Prodhuesi Inventor na mundëson përzgjedhjetë njësive të mbrëndëshme konfor kërkesave arhitektonike të nivelit botëror Në bazë të kërkesave energjetike prodhuesi Inventor na mundeson përzgjedhëje maksimale të Çilerëve sipas tipeve:
  • -Mini Chiller split system
  • -Mini Chiller I integruar
  • -Chiler Scroll
  • -Chiler Modular

Media Library - Çilleri

User, Remote Controller, Wi-Fi & Installation Manuals - Energy Labels - High Resolution Photos - Specifikimet Teknike