Delagshtues Profesional

  • Efektivisht heq lagështin për të krijuar një mjedis të shëndetshëm, në salla të vogla dhe të mëdha, muze, bibliotekat, arkiva, objektet sportive etj.
  • Mban të qëndrueshme mjedisin tuaj duke larguar lagështin midis 30% deri 50% për të krijuar kushte të përsosur pune!

Media Library - Paisje Ndihmese Ventilimi

User, Remote Controller, Wi-Fi & Installation Manuals - Energy Labels - High Resolution Photos - Specifikimet Teknike