Paisje Ndihmese Ventilimi

  • Paisjet ndimese individuale dhe sistemet qendrore te aspirimitklasifikohen me prurjen e ajrit të fresken brenda dhe largimin e ajrit të ndotur jasht.
  • Në bazë të kërkesave arhitektonike dhe kapaciteteve të standardizuara mund të bëhet projektimi dhe përzgjedhja e paisjeve adekuate.

Media Library - Paisje Ndihmese Ventilimi

User, Remote Controller, Wi-Fi & Installation Manuals - Energy Labels - High Resolution Photos - Specifikimet Teknike